Over Ons

Onze Geschiedenis

Onze moskee werd opgericht op op 5 februari 1990 door een groep toegewijde moslims die streefden naar een zuivere en wetenschappelijke benadering van de islam. Sindsdien zijn we uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande islamitische instellingen in de regio Haaglanden en daarbuiten.

Missie en Visie

Bij stichting as-Soennah hebben we een duidelijke missie: het bevorderen van kennis, begrip en vreedzame co-existentie. We streven ernaar om een centrum van kennis en leren te zijn, niet alleen voor onze moslimgemeenschap, maar voor iedereen die geïnteresseerd is in de islamitische cultuur en tradities.

We zijn vastbesloten om ons werk voort te zetten en te blijven groeien als een centrum van kennis en begrip. We streven naar een sterke en hechte gemeenschap, waarin dialoog en samenwerking onze onderlinge banden versterken en eenheid binnen onze gemeenschap bevorderen.

Onze Activiteiten

Binnen onze moskee en stichting zijn verschillende afdelingen actief. Van Da’wah (verspreiding van de islamitische boodschap) tot Opvoeding en Onderwijs, we organiseren diverse activiteiten en evenementen om aan de behoeften van onze gemeenschap te voldoen. We hechten veel waarde aan educatie en bieden wekelijkse lessen in het Arabisch en Nederlands aan, variërend van geloofsleer tot jurisprudentie.

Organisatie

Stichting As-Soennah

 • KVK: 41156115
 • RSIN: 8031.07.535
 • Adres: Fruitweg 5, 2525KE Den Haag
 • Telefoon: 0703896960
 • E-mail: info@as-soennah.nl

Onze doelstelling

De stichting heeft als doel het verwerven, ter beschikking stellen en onderhouden van gebedsruimten en activiteiten- en begeleidingscentra ten behoeve van moslims, het begeleiden van moslims op het gebied van intermenselijke relaties, het geven van onderwijs en het organiseren van culturele activiteiten voor mannen, vrouwen en kinderen, het organiseren van traditionele feesten voor in Nederland wonende moslims en begeleiding aan personen, op religieus, maatschappelijk en cultureel gebied.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 • Activiteiten te organiseren die passen in de doelstelling;
 • Beroepskrachten aan te stellen die in het kader van de doelstelling ondersteunend, stimulerend, coördinerend en waar mogelijk uitvoerend werkzaam zijn;
 • Vakkrachten aan te trekken ten behoeve van activiteiten die een specifieke deskundigheid vereisen;
 • Vrijwilligers te werven en op te leiden voor het (mede) uitvoeren van activiteiten;
 • Samen te werken met instellingen, personen en groepen die geheel of gedeeltelijk werkzaam zijn op het terrein van de stichting;
 • Het onderhouden van contacten met en het stimuleren en realiseren van communicatie tussen instanties en personen die zich op een soortgelijk terrein bewegen;
 • Alle ander wettige middelen die in de ruimste zin met het doel van de stichting verband houden.

Vermogen

De stichting verwacht het grootste deel van haar opbrengsten middels het werven van donaties, schenkingen, subsidies, erfstellingen legaten en alle andere verkrijgingen en baten.
De stichting exploiteert een Webshop en een boekhandel, maar laatste genoemde inkomsten zijn marginaal. De stichting zal mede op zoek gaan naar personen en instellingen die de stichting financieel kunnen ondersteunen. De verkregen middelen worden aangewend om enerzijds de vast lasten en anderzijds alle activiteiten binnen de stichting te financieren.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting kent zes formele functies, naast de basistaken behorende bij de functies, zijn de verschillende bestuursleden verantwoordelijk voor portefeuilles welke jaarlijks opnieuw kunnen worden onderverdeeld. Op basis van deze portefeuilles zijn bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid. De leden van het bestuur is als volgt:

 • Dhr. A. Taheri, Voorzitter
 • Dhr. A. El Kadi, Penningmeester
 • Dhr. Z. El Medkouki, secretaris
 • Dhr. A. El Haouzi, Algemeen bestuurslid
 • Dhr. A. El Miloudi, Algemeen bestuurslid

De leden van het bestuur zijn onbezoldigd en genieten dus geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten). As-Soennah is een stichting die activiteiten uitvoert met de inzet van vrijwilligers. De stichting heeft klein aantal medewerkers in (loon)dienst. De stichting vergoedt aan vrijwilligers werkelijk gemaakte kosten (zoals aanschaf van materialen, reiskosten, etc) die rechtstreeks t.b.v. de stichting zijn gemaakt.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de stichting vindt u op de facebook-pagina van al-Yaqeen.

Documenten