Organisatie

Stichting as-Soennah

KvK-nummer 41156115
RSIN 8031.07.535
Bezoekadres Fruitweg 5-9, 2525 KE DEN HAAG
Telefoonnummer 070-3896960
Internetadres www.as-soennah.nl
E-mailadres info@as-soennah.nl

Ons doelstelling
De stichting heeft als doel het verwerven, ter beschikking stellen en onderhouden van gebedsruimten en activiteiten- en begeleidingscentra ten behoeve van moslims, het begeleiden van moslims op het gebied van intermenselijke relaties, het geven van onderwijs en het organiseren van culturele activiteiten voor mannen, vrouwen en kinderen, het organiseren van traditionele feesten voor in Nederland wonende moslims en begeleiding aan personen, op religieus, maatschappelijk en cultureel gebied.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 • Activiteiten te organiseren die passen in de doelstelling;
 • Beroepskrachten aan te stellen die in het kader van de doelstelling ondersteunend, stimulerend, coördinerend en waar mogelijk uitvoerend werkzaam zijn;
 • Vakkrachten aan te trekken ten behoeve van activiteiten die een specifieke deskundigheid vereisen;
 • Vrijwilligers te werven en op te leiden voor het (mede) uitvoeren van activiteiten;
 • Samen te werken met instellingen, personen en groepen die geheel of gedeeltelijk werkzaam zijn op het terrein van de stichting;
 • Het onderhouden van contacten met en het stimuleren en realiseren van communicatie tussen instanties en personen die zich op een soortgelijk terrein bewegen;
 • Alle ander wettige middelen die in de ruimste zin met het doel van de stichting verband houden.

Vermogen:
De stichting verwacht het grootste deel van haar opbrengsten middels het werven van donaties, schenkingen, subsidies, erfstellingen legaten en alle andere verkrijgingen en baten.
De stichting exploiteert een Webshop en een boekhandel, maar laatste genoemde inkomsten zijn marginaal. De stichting zal mede op zoek gaan naar personen en instellingen die de stichting financieel kunnen ondersteunen. De verkregen middelen worden aangewend om enerzijds de vast lasten en anderzijds alle activiteiten binnen de stichting te financieren.

Ons actuele beleidsplan
In deze tijd waarin verschillende bewegingen met verschillende ideologieën en geloofsovertuigingen aanwezig zijn en die samenkomen of met elkaar botsen, is het van groot belang om een basis voor de dialoog te vinden met als doel om tot de juiste visie te komen bij verschillen. Dit doen we door het aanwenden van eigentijdse middelen.
Daarom wil stichting as-Soennah ervoor zorgen om antwoord te geven op een aantal vragen en het verduidelijken van religieuze en theologische thema´s. Dit door terug te keren naar de Islamitische referenties die gestoeld zijn op de fundamenten van het juiste begrip, die bekend zijn onder de moslimgeleerden. En ook door het bouwen van bruggen van samenwerking en doelgerichte dialoog met theologische en rationele uitgangspunten. Dit gaat gepaard met het tonen van de tolerantie van de Islam en de barmhartige houding tegenover de andersdenkenden.
Stichting as-Soennah profileert zich als het centrum van kennis en studenten en zal zich inzetten om de middelen van Dawah verder te ontwikkelen door middel van het neerzetten van geschikte programma´s om een generatie voort te brengen die vervolgens de verantwoordelijkheid voor de verkonding van de Islam op zich zal nemen, enerzijds.
Anderzijds tracht stichting as-Soennah haar bijdrage in het maatschappelijke veld te leveren middels verschillende activiteiten te organiseren voor verschillende bevolkingsgroepen, voor meer informatie hieromtrent verwijzen van u naar onze overige websites:
www.al-yaqeen.com
www.al-hidayah.nl

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting kent zes formele functies, naast de basistaken behorende bij de functies, zijn de verschillende bestuursleden verantwoordelijk voor portefeuilles welke jaarlijks opnieuw kunnen worden onderverdeeld. Op basis van deze portefeuilles zijn bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid. De leden van het bestuur is als volgt:

 • Dhr. A. Taheri, Voorzitter
 • Dhr. A. El Haouzi, Penningmeester
 • Dhr. I. Khallouki, Algemeen bestuurslid
 • Dhr. K. Rahaoui, Algemeen bestuurslid

De leden van het bestuur zijn onbezoldigd en genieten dus geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten). As-Soennah is een stichting die activiteiten uitvoert met de inzet van vrijwilligers. De stichting heeft klein aantal medewerkers in (loon)dienst. De stichting vergoedt aan vrijwilligers werkelijk gemaakte kosten (zoals aanschaf van materialen, reiskosten, etc) die rechtstreeks t.b.v. de stichting zijn gemaakt.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de stichting vindt u in de folder “Stichting as-Soennah Dawah-Opvoeding-Educatie”.